Biz Kimiz ?

ETİ ÇELİK KONS.C.ALÜ.CE.SİS.MİM.MÜH.İNŞ.SAN.ve TİC. A.Ş.

(Metinlerde Şirket Olarak Anılacaktır)

Web Site Adresimiz: https://www.etidizayn.com

KAPALI KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ

İşbu Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) kapsamında, veri sorumlusu ‘’ Şirket’’ tarafından güvenlik hizmeti verilen lokasyonlarda kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.
1. Kişisel Verilen İşlenme Amacı : Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ‘’ Şirket’’ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişi ve kurumların, hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve ‘’ Şirket’’ ’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dâhilinde işlenmektedir.
2. Kişisel Verilerin Aktarılabileceği Taraflar ve Aktarım Amacı : Toplanan kişisel veriler, Kanun’da belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, ‘’ Şirket’’ ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve ‘’ Şirket’’ ’e ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları ile Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlar dâhilinde, Kurum’un iş ortaklıkları ve hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile paylaşılabilecektir.
3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi : Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.
4. Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması : Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri; - Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme, Haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından ‘’ Şirket’’ ’ e iletilmesi halinde 30 gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, ‘’ Şirket’’ ’in Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Saygılarımızla