Biz Kimiz ?

ETİ ÇELİK KONS.C.ALÜ.CE.SİS.MİM.MÜH.İNŞ.SAN.ve TİC. A.Ş.

(Metinlerde Şirket Olarak Anılacaktır)

Web Site Adresimiz: https://www.etidizayn.com

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASINA İLİŞKİN AYDINLATMA METNİ

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) ve ilgili yasal düzenlemeler kapsamında,Veri Sorumlusu olan Eti Çelik Kons.C.Alü.Ce.Sis.Mim.Müh.İnş.San.ve Tic.A.Ş. www.etidizayn.com isimli internet sitemizi ziyaret eden ve/veya Şirket’imizden mal-hizmet alma talebinde bulunan ve/veya mal-hizmet alan müşterilerimize, internet sitemiz, e-posta, telefon, sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ya da başkaca herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden kişilere, iş ortaklarımıza, hissedarlarımıza, tedarikçilerimize, çalışanlarımıza, iletişimde bulunduğumuz kişilere, aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek amacıyla işbu Aydınlatma Metni düzenlenmiştir.

1- KVKK m.3 uyarınca TANIMLAR

“ a) Açık rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı,
b) Anonim hâle getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hâle getirilmesini,
c) Başkan: Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanını,
ç) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
d) Kişisel veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi,
e) Kişisel verilerin işlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi,
f) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
g) Kurum: Kişisel Verileri Koruma Kurumunu,
ğ) Veri işleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi,
h) Veri kayıt sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemini,
ı) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi,
ifade eder.”

2- VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ

İşbu Aydınlatma Metni KVKK hükümleri gereğince, Türkiye’de kurulu Eti Çelik Kons.C.Alü.Ce.Sis.Mim.Müh.İnş.San.ve Tic.A.Ş.’ne ait www.etidizayn.com isimli internet sitesini ziyaret eden ve/veya Şirket’imizden mal/hizmet alma talebinde bulunan ve/veya hizmet alan müşterilerimizin, internet sitemiz, e-posta, telefon, sosyal medya hesaplarımız aracılığıyla ya da başkaca herhangi bir şekilde bizimle ilişki tesis eden kişilerin, iş ortaklarımızın,hissedarlarımızın,tedarikçilerimizin,çalışanlarımızın,iletişimdebulunduğumuz kişilerin (İlgili Kişi/Kişiler) kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin usul ve esaslarla ilgili olarak aydınlatılması amacı ile düzenlenmiştir. Şirket olarak kişisel verilerin korunmasına büyük önem vermekteyiz. KVKK 10. Maddesi uyarınca Şirket
“ a) Veri sorumlusunun ve varsa temsilcisinin kimliği,
b) Kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği,
c) İşlenen kişisel verilerin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği,
ç) Kişisel veri toplamanın yöntemi ve hukuki sebebi,
d) 11 inci maddede sayılan diğer hakları,
konusunda bilgi vermekle yükümlüdür”, bu yükümlülükler sebebiyle işbu Aydınlatma Metni sunulmaktadır.
İşbu Aydınlatma Metni gerekli olduğu durumlarda Şirket tarafından güncellenecek ve güncel hali yayına konulacaktır, Şirket değişiklik yapma hakkına haizdir.

3- KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMİ ve HUKUKİ SEBEP

KVKK gereğince, Şirket, İlgili Kişi’lerin verilerini aşağıda sayılan kanallar vasıtasıyla sözlü, yazılı veya elektronik şekilde, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemlerle, kanuna uygun olarak toplamakta ve KVKK 5/2. ve 6/3. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde işlemektedir. Kişisel verileriniz “Kanunlarda açıkça öngörülmesi” ve “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” ve “Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması” nedenleri ile Şirketimiz tarafından işlenmektedir.
Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet ya da ticari faaliyete bağlı olarak işlenebilmektedir; ofisler, şubeler, acenteler, satış ve pazarlama birimleri, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, müşteri formları, dijital pazarlama gibi kanallar, sözleşmeler, başvurular, formlar, teklifler, elektronik ortamda yayınlanan başvuru formları, elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar, gönderilen kısa mesajlar, bilgi formları ve diğer iletişim yöntemleri aracılığı ile ayrıca “site” ziyaretlerinde kullanılan çerezler (cookies)/internet aracılığı ile, ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmekte ve işlenebilmektedir.
Kişisel verileriniz şu sebeplerle toplanmaktadır; Şirketimizin ürün ve hizmetlerini kullanabilmeniz için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılabilmesi, Şirketimiz tarafından yürütülen idari operasyonların yürütülebilmesi, Şirkete ait tesislerin denetimi ve fiziksel güvenliğinin sağlanması, Şirketimizin ticari ve iş politikalarının belirlenmesi ve yürütülmesi, insan kaynakları politikalarının yürütülmesi, müşterilerimizin, iş ortaklarımızın, tedarikçilerimizin, çalışanlarımızın hukuki ve ticari güvenliğinin sağlanması, muhasebe ve mali işlerin yürütülebilmesi, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, değerlendirilmesi, Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek müşterilerimize önerilmesi, amaçlarıyla KVK Kanunu'nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir ayrıca işbu Aydınlatma Metni’nin Veri Toplama ve İşleme Amaçları başlığı altında kişisel verilerinizin toplanma ve işlenme sebepleri detaylandırılmıştır.
İlgili kişilerin kişisel verileri genel olarak yukarıda anlatıldığı şekliyle toplanmaktadır. Aşağıda kişisel verilerin toplanma yöntemlerine bunlarla sınırlı olmamak üzere tekrar örnek verilmiştir. Kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak toplanmaktadır (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariçtir).
 Websiteleri aracılığı ile, websiteleri ve elektronik ortamdan başvurulan formlar, basılı formlar ile,
 Sözleşmeler, taahhütnameler ile,
 Sosyal Medya Platformları üzerinden iletişime geçilmesi yoluyla,
 Çağrı Merkezi’ne Gelen Telefonlar ile ele edilen bilgiler ile,
 Yüz yüze yapılan görüşmeler vasıtasıyla,
 Staj, iş başvurularının web siteleri, elektronik ortamdan yapılması ve/veya basılı olarak teslim edilmesi vasıtasıyla,
 iş ortaklarımızdan gelen bilgi, öneri, şikayet formları, eposta, telefon vb. aracılığı ile,
 Elektronik posta adresleri üzerinden yürütülen yazışmalar ile,
 Gönderilen sms- kısa mesajlar, web sitesi bilgi formları da dahil iletişim kanalları aracılığı ile toplanmaktadır.
HUKUKİ DAYANAKLAR
 Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat
 İş Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat
 Ticaret Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat
 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yasal Mevzuat
 Tüketici Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat
 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat
 Vergi Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat
 Borçlar Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat
 Tebligat Kanunu ve İlgili Yasal Mevzuat
 Kimlik Bildirme Kanunu İlgili Yasal Mevzuat
 İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve İlgili Yasal Mevzuat
 İlgili Diğer Kanunlar ve Yasal Mevzuat

4- İŞLENEN KİŞİSEL VE ÖZEL NİTELİKLİ VERİLER

1. Kimlik Bilgileri
Adı, Soyadı, Doğum Yeri, Tarihi, Milliyeti, Cinsiyeti, T.C Kimlik Numarası, Beraberindeki Kişi veya Kişilerin Adı-Soyadı, Doğum Yeri, Tarihleri, Cinsiyeti, Pasaport bilgileri (Pasaport no, Türü, Uyruk), Medeni Hali
(Kimlik ibrazının, fotokopisinin gerekliliği halinde kimlik, pasaport, sürücü belgesi gibi kimlik tespitine yönelik belgelerde sunulan kişisel veriler)
2. İletişim Bilgileri
İrtibat Telefon Numarası, Adresi, E-posta Adresi ve web sitemiz, sosyal medya hesaplarımız, elektronik posta adresimiz, mektup, telefon veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçtiğinizde elde edilen kişisel verileriniz
3. Görsel Kayıtlar
İşyeri atölye ve ofis kısımlarında bulunduğunuz sürece güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz.
4. Çalışanlarımıza İlişkin Bilgiler
Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; anlaşmalı Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi (OSGB) tarafından işlenen Sağlık Bilgileriniz veya bunların bir sonucu olarak bilgi edindiğimiz, tarafımıza sunduğunuz sağlık verileriniz, tarafımıza iş başvurusunda bulunduğunuzda tarafımıza sunduğunuz özgeçmişinizdeki kişisel verileriniz ile, çalışanımız olmanız halinde hizmet akdiniz vasıtasıyla, özlük dosyanız kapsamında sunulan kişisel ve özel nitelikli kişisel verileriniz işlenmektedir.

5-VERİ TOPLAMA VE İŞLEME AMACI

KVKK’ya göre basılı veya elektronik olarak saklanan, “İşlenen Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” başlıklı listede gösterilen, bir gerçek kişi ile ilişkilendirilebilen veriler “Kişisel Veri” olarak tanımlanmaktadır. Kişisel veriler, kanunların gerekli gördüğü takdirde hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenmekte ve ilgili kurum ve kuruluşlarla paylaşılabilecek olup, KVKK’nın 4. Maddesinde belirtilmiş olan ilkeler çerçevesinde, doğru ve gerektiğinde güncel şekilde, belirli, açık ve meşru amaçlarla, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma, prensipleri çerçevesinde işlenmektedir. Kişisel verilerin ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilmesi ilkesine Şirketimiz tarafından uyulmaktadır.
Şirketimizin ticari ve idari faaliyetleri kapsamında kişisel verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddeleri ile Yönetmeliğin ilgili maddeleri çerçevesinde işlenebilmekte ve bu faaliyetlerin niteliğiyle bağlı olarak işleme amaçları değişkenlik gösterebilmektedir.
KVKK’ya uygun olarak veri sorumlusu ya da atayacağı tüzel/gerçek kişiler tarafından Kişisel Veriler aşağıdaki sebeplerle toplanıp, işlenebilmektedir;
 Kanuni ve İdari Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi,
 Hizmet, Faaliyet ve İşlemlerin Mevzuatlara Uygun Yürütülmesi,
 İlgili Mevzuat Uyarınca Bağlı Bakanlıklar Ve İlgili Kamu Kurum Ve Kuruluşları İle Talep Edilen Bilgilerin Paylaşılması
 Şirketimizin İç İşleyişi İle Günlük Operasyonların Planlanması Ve Yürütülmesi
 Hizmet ve Satış İşlemlerinin Yürütülmesi,
 İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi ve Denetimi,
 Sözleşme İşlemlerinin Yürütülmesi,
 Finans ve Muhasebe İşlemlerinin Yürütülmesi,
 Tahsilat İşlemlerinin Yürütülmesi,
 Fatura, Arşiv, İrsaliye İşlemlerinin Yürütülmesi,
 E-fatura, E-arşiv ve E-irsaliye İşlemlerinin Yürütülmesi,
 Lojistik İşlemlerinin Yürütülmesi,
 İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi,
 Müşteri Memnuniyeti ve Müşteri İlişkilerinin Yürütülmesi,
 Müşteri Talep, Soru ve Şikâyetlerine İlişkin İşlemlerin Yürütülmesi,
 Müşteri Memnuniyetine İlişkin Aktivitelerin Planlanması ve Yürütülmesi,
 Organizasyon Ve Etkinlikler Düzenlenmesi Ve Bunların Yürütülmesi
 İnternet Sitemizden Satış İşlemlerinin Yürütülmesi,
 Teknik Aksaklıklar Sebebiyle Satışın Tamamlanamadığı Durumlarda Satışın Yürütülmesi,
 Hizmet ve Ürünlere İlişkin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi,
 Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi.
 Mevcut ve İleride Çıkabilecek Hukuki Uyuşmazlıkların Yürütülmesi,
 İş Başvurusu Toplama Ve İşe Alım Süreçlerini Yürütme,
 Çalışanlarımız Ve Çalışan Adaylarımıza İlişkin İlgili Yasalar Uyarınca Yükümlülüklerimizin Yerine Getirilmesi

6-İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİ KİMLERE VE HANGİ AMAÇLA AKTARABİLİRİZ?

İşlenen kişisel verileriniz zorunlu olan bilgiler ve yasal kapsam ile sınırlı olmak kaydı ile yurtiçinde ve KVKK m.9/1, m.9/2 uyarınca yurt dışına da aktarılabilmektedir; kanunen açık rıza alınması gereken hallerde açık rıza alınarak (kanunen açık rıza alınması gerekli olmayan durumlar hariçtir) aktarım gerçekleştirilir.
 Yürürlükteki kanunlar gereği yurtiçi ve yurtdışında yetkili idari kuruluşlar (T.C Kültür ve Turizm Bakanlığı, T.C İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı gibi) ve yasal zorunluluklar doğrultusunda, diğer ilgili kişi ve kuruluşlarla,
 Şirket’imizin faaliyetlerini yürütmek üzere gerekli çalışmaların sürdürülmesi için iş birimleriyle, hizmet/destek/danışmanlık aldığımız yurt içi/yurt dışı kamu/özel kurum ve kuruluşlar ve iş ortaklarımız ile, tedarikçilerimiz ile, alt yüklenicilerimiz ile,
 ,Yazılım, program, sunucu, depolama, yedekleme sistemleri, bulut gibi hizmet sağlayıcılarıyla (bilişim hizmetleri sağlayan şirketler ve danışmanlarla)
 Reklam ve tekliflerin sunulması amacıyla Facebook, Instagram, Twitter ve Snapchat gibi sosyal medya kuruluşlarıyla,
 Veri sorumlusu adına veri işleyen (Acenteler, IT desteği veren, müşteri memnuniyeti ölçümleme, profilleme ve segmentasyon konularında danışmanlık veren, satış ve pazarlama alanında sms, mail, arşivleme gibi konularda destek veren firmalarla)
 Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi ve ticari faaliyetlerimizin denetimi amacıyla danışmanlık ve denetim firmalarıyla, mali müşavir/muhasebe firmalarıyla, hukuk bürolarıyla, entegratörlerle,
 Tahsilat amacıyla bankalar, tahsilat kurumlarıyla kanun ile belirlenmiş koşullar çerçevesinde aktarılabilecektir.

7- KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMASI

 Kişisel verileriniz, elektronik ortamda; veri sorumlusuna ait bilgisayarlarda, sunucularda, bulut hizmet sağlayıcısı, yedekleme hizmet sağlayıcısında, fiziksel ortamda veri sorumlusuna ait arşivlerde yukarıdaki amaçlar doğrultusunda kanuni saklama sürelerine uygun olarak saklanacaktır.
 Kanuni saklama süresi dolduktan sonra kişisel verileriniz veri sorumlusu tarafından veya talebiniz üzerine Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili yönetmelikler kapsamındaki yöntemler ile silinecek, yok edilecek ve/veya anonim hale getirilecektir. Kanunen işlenmesi gereken veriler haricindeki kişisel verilerin işlenmesi için verdiğiniz izni her zaman geri alabilirsiniz.

8-VERİ SAHİBİ HAKLARI:

KVKK m. 11. uyarınca “Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
haklarına sahiptir.”
Başvurunuz yoluyla tarafımıza ulaşan talepleriniz en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Fakat, işlemin Şirket için ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de belirlenen tarifedeki ücret alınabilir.
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili olan başvurunuzu Şirketin internet adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak, yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da bize daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarımızda yer alan elektronik posta adresinizi kullanmak suretiyle Şirketimize teslim etmeniz gereklidir. Şirket tarafından talebinizin içeriğine ve başvuru yönteminize göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve haklarınızı koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) tarafımızca talep edilebilir. Örneğin Şirkette kayıtlı olan e-posta adresiniz aracılığıyla başvuru yapmanız halinde Şirkette kayıtlı başka bir iletişim yöntemini kullanarak size ulaşabilir ve başvurunun size ait olup olmadığını doğrulamaya çalışabiliriz.

9-İLETİŞİM BİLGİLERİ

Eti Çelik Kons.C.Alü.Ce.Sis.Mim.Müh.İnş.San.ve Tic.A.Ş. www.etidizayn.com
ADRES: GÜZELYURT MAH SERİK CAD. NO.124-126 AKSU/ANTALYA
KEP ADRESi:
MERSİS NUMARASI: 8-7327-2341-5945404
İLETİŞİM: muhasebe@www.etidizayn.com ya da kaan@www.etidizayn.com
KVKK politikası ve başvuru formu için: www.etidizayn.com/aydınlatma-metni
Veri Sahibi Başvuru Formu Ekte sunulmuştur. (EK-1)